Ring Nebula

Photo: University of Oregon (100k gif)

NGC 6720

M 57

UO 100k gif
(caption)

NOT 240k gif

WIYN 120k gif
(caption)

WIYN 34k gif
(caption)

UA 13k gif
(caption)

UO 42k gif
(caption)

UO 56k gif
(caption)

BB 5k jpg
(Bruce Balick)

SEDS 50k gif

BB 22k jpg

Bill Arnett1999 Sept 25